Sejarah Nabi Muhammad SAW | Dakwah Secara Sembunyi-Sembunyi


Sesudah Rasullah SAW menerima wahyu yang kedua ini yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah beliau secara sembuny-sembunyi menyeru keluarganya yang tinggal dalam satu rumah dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat, seorang demi seorang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah Yang Maha Esa. Maka yang mula-mula iman kepadanya ialah isteri beliau sendiri Sitti Khadijah, disusul oleh putera pamannya yang masih amat muda Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Naritsah, budak beliau yang kemudian menjadi anak angkat beliau...


Setelah itu lalu beliau menyeru Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat karib yang telah lama bergaul dan Abu Bakar pun segera beriman dan memeluk agama Isiam.

Dengan perantaraan Abu Bakar, banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, antara lain ialah : Utsman bin `Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdurahman bin 'Auf, Thalhah bin 'Ubaidillah, Abu 'Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Argam, Fatimah binti Khaththab adik Umar bin Khaththab r.a) beserta suaminya Said bin Zaid, Al 'Adawi dan beberapa orang penduduk Mekah lainnya dari kabilah Quraisy, mereka itu diberi gelar "Ass Saabiquunal awwaluun" Artinya Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk agama Islam.

Mereka ini dapat gemblengan dan pelajaran tentang agama Islam oleh Rasul sendiri di tempat yang tersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam dalam kota Mekah.Tidak ada komentar:

Posting Komentar